Privacybeleid

Algemeen

Wij geven om jouw privacy. Daarom willen we je zo uitgebreid mogelijk informeren over wat er gebeurt met de persoons gegevens die je ons toevertrouwt. In dit Privacybeleid (hierna: Beleid) vind je alle informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe lang we ze opslaan, wat jouw rechten zijn en hoe je ze kunt uitoefenen.

Wie zijn we?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld op de kasteelglamping-website, beheerd door White Cat BV, een onderneming naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Drongenhof 40, 9000 Gent, België en met ondernemingsnummer BE 0879.577.786.

White Cat is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat White Cat het doeleinde en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens bepaalt.

Wanneer is dit Beleid van toepassing?

Wanneer je gebruik maakt van de website, wordt er verondersteld dat je dit Beleid, de Algemene Voorwaarden en het Cookiebeleid (samen de Voorwaarden) hebt gelezen, ze aanvaardt en ze naleeft.

Alle persoonsgegevens die White Cat verzamelt tijdens jouw bezoek op de website, worden verwerkt in overeenstemming met dit Beleid.

White Cat beschermt jouw privacy en handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet Bescherming Persoonsgegevens (de ‘Wet van 30 juli 2018) tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (‘AVG’). Wij vragen je om dit Beleid te lezen zodat je weet op welke manier persoonsgegevens door ons op de website worden verzameld en verwerkt.

Wie wordt beschermd door dit Beleid?

Dit Beleid is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die White Cat BV verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke (zie hoofdstuk: ‘Wie zijn we?’). Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten (bedrijven) in verband met onze producten en diensten. Dit Beleid is ook van toepassing wanneer je onze website bezoekt of op een andere manier gebruik maakt van onze producten en diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Gegevens die je ons verstrekt door onze website te gebruiken:

Als onderdeel van zijn normale functies verzamelt de webserver van White Cat BV de  volgende informatie van iedereen die een website bezoekt: jouw IP-adres, jouw internetprovider, de software, het type en de taal van jouw browser, de zoekmachine en trefwoorden die je gebruikte om de website te vinden, de datum en het tijdstip waarom je de website bezocht, de pagina’s op de website die je bezocht, de pagina’s van andere websites vanwaar je hebt doorgeklikt naar de website. Die informatie wordt verzameld met cookies. Meer informatie over cookies kant je terugvinden in ons Cookiebeleid.

Gegevens die je ons verstrekt door onze diensten te gebruiken:

Je kan ons ook persoonsgegevens verstrekken door onze diensten te gebruiken. Er kunnen persoonsgegevens verzameld worden, waaronder jouw naam, adres, e-mailadres, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer. Dit gebeurt wanneer je bijvoorbeeld het  contactformulier invult op onze website of wanneer je ons opbelt of ons een brief of e-mail stuurt.

 

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

White Cat BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we enkel de gegevens verwerken die nodig zijn voor het beoogde doeleinde:

 1. Het verstrekken van goederen, diensten en/of informatie waar je om vraagt;
 2. Het toezicht op de gegevens die van onze website worden gedownload;
 3. Het meten en monitoren van het gebruik van deze website, het verbeteren van de kwaliteit en de inhoud van deze website;
 4. Het personaliseren van de inhoud en de Lay-out van deze website;
 5. Het verbeteren van de producten en diensten van White Cat BV;
 6. Het verstrekken van algemene of direct marketing aan u.

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat je mogelijks aangaat met White Cat BV.

Persoonsgegevens worden verwerkt binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen van White Cat BV om die persoonsgegevens te verwerken: het voorkomen van fraude of misbruik van diensten, het verbeteren van de website. In die gevallen streeft White Cat BV altijd naar een evenwicht tussen onze gerechtvaardigde belangen en jouw privacy.

De verwerking vindt enkel plaats als je daarvoor jouw toestemming hebt gegeven.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

We stellen alles in het werk om jouw privacy en persoonsgegevens op onze website te beschermen. White Cat BV gebruikt een combinatie van technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen.

Onze werknemers zijn opgeleid om correct om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarnaast wordt er in het kader van elk project waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, een beoordeling uitgevoerd met betrekking tot de beveiliging en de bescherming van die gegevens, waarbij steeds rekening gehouden wordt met jouw belangen. Ook wat betreft ons beveiligingsbeleid voor interne informatie, beveiligingsvereisten en beheernormen wordt de naleving door onze werknemers opgevolgd.

We maken ook gebruik van gespecialiseerde profielen die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van ons netwerk en onze informatiesystemen?  Daarnaast gebruiken we ook verschillende soorten technische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van onze gegevens, waaronder: antivirusprogramma’s, firewalls & wachtwoordbeveiliging.

Geen enkele methode voor het doorsturen of opslaan van gegevens is echter onfeilbaar. Als er zich dus een inbreuk in verband met persoonsgegevens zou voordoen met nadelige gevolgen voor jou, word je daarvan persoonlijk op de hoogte  gebracht volgens de omstandigheden die door de wet bepaald worden. Als je een opmerking over de beveiliging hebt, kun je contact met ons opnemen via info@kasteelglamping.be.

Delen of verkopen wij jouw persoonsgegevens?

We verkopen of delen jouw persoonsgegevens niet met derden zonder jouw voorafgaande goedkeuring, tenzij:

 • Aan bedrijven die juridisch verbonden zijn met White Cat BV en opgericht zijn in de Europese Economische Ruimte. Jouw persoonsgegevens worden met die bedrijven gedeeld voor dezelfde doeleinden die in dit Beleid worden vermeld. Die bedrijven worden in deze context beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken;
 • Aan een wettelijke opvolger die White Cat BV deels of volledig overneemt;
 • Aan erkende financiële of bankinstellingen van wie de interventie nodig is voor een vlot verloop van het betaalproces;
 • Aan medewerkers van een kredietinformatieagentschap. Wij behouden ons het recht voor om informatie over je op te vragen bij andere derde partijen, zoals kredietinformatieagentschappen (Graydon – Companyweb). Wij zullen die informatie toevoegen aan informatie die we reeds hebben verwerkt. Zo kunnen we je(1) goederen of diensten aanbieden; (2) het witwassen van geld en fraude helpen voorkomen. Als we een dergelijk verzoek indienen, zullen we je hiervan eerst over informeren en je laten weten of het verzoek wordt opgeslagen in een kredietbestand;
 • Als de wet ons daartoe verplicht, of als we vinden dat het nodig is om fraude of internetcriminaliteit te voorkomen, of om onze website of de recht, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van iemand te beschermen;
 • Als het nodig is om je onze diensten aan te bieden. Sommige van onze databank worden geraadpleegd door of doorgegeven aan derden die in onze opdracht werken en die ons bijstaan om je onze producten en diensten te leveren. Het gaat bijvoorbeeld om onze dienstleveranciers voor webhosting, clouddiensten of onderhoudsdiensten. Daarnaast helpen verschillende postdiensten ons om de leveringen te bezorgen (bv. UPS, DHL, De Post, TNT, …). De doorgifte van jouw gegevens vindt enkel plaats voor de doeleinden die worden vermeld in dit Beleid en beperkt zich tot de gegevens die nodig zijn om onze opdracht uit te voeren. We zien erop toe dat zij, net als wij, jouw gegevens veilig beheren, en er respectvol en zorgvuldig mee omgaan. We bieden gepaste contractuele garanties;
 • Als wij of de derde partij gerechtvaardigde belangen hebben voor doorgifte. Wij zullen jouw persoons gegevens enkel doorgeven op basis van een beoordeling van jouw rechten en vrijheden. Je zal hier altijd op een transparante manier over worden geïnformeerd (tenzij in geval van wettelijke uitzonderingen);
 • Als je daarvoor jouw toestemming geeft. In elk ander geval waar we jouw gegevens zouden doorgeven aan derden, zullen we een transparante kennisgeving sturen om je op de hoogte te brengen van wie de derde partij is, en de reden voor de doorgifte en verwerking van de gegevens. Wanneer dat bij wet vereist is, zullen wij jouw expliciete toestemming vragen om dat te doen.

Voor alle doorgiften van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte waarborgen we via geschikte beschermingsmaatregelen die zijn vervat in het contract of via andere maatregelen dat jouw gegevens een gepast beschermingsniveau krijgen dat  vergelijkbaar is met de bescherming die we zouden krijgen binnen de EU, in overeenstemming met de Europese regels.

We kunnen ook anonieme, geaggregeerde statistische gegevens delen voor commerciële en interne/Externe meldingen. Bijvoorbeeld: gegevens over wie onze website bezoekt om onze diensten te beschrijven aan mogelijke partners en andere respectabele derde partijen en voor andere rechtmatige doeleinden. Deze statistische gegevens bevatten geen informatie waarmee je kunt worden geïdentificeerd.

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw gegevens door dergelijke derde partijen, vragen wij je om contact op te nemen met de derde partij in kwestie. Wanneer die verwerking verder gaat dan het toepassingsgebied van de doeleinden die White Cat BV bepaalt, is de derde partij volledig verantwoordelijk voor die verwerking en kan White Cat BV in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor die verwerking.

Wat zijn jouw privacyrechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Je hebt het recht op inzage, rectificatie of wissing (‘recht op vergetelheid’) van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor directmarketing doeleinden. Je hebt ook het recht om te vragen om een exemplaar van al jouw persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover dat technisch haalbaar is. Je hebt ook het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

Om die rechten uit te oefenen of om meer informatie te vragen over jouw rechten, kan je een e-mail sturen naar info@kasteelglamping.be Om jouw recht op inzage uit te oefenen en om enige ongeoorloofde verstrekking van jouw persoonsgegevens te voorkomen, moet jouw identiteit gecontroleerd worden. In geval van twijfel of ambiguïteit zullen we je eerst vragen om aanvullen informatie (bijvoorbeeld kopie van jouw identiteitskaart).

Je kan jouw privacyrechten kosteloos uitoefenen, tenzij jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name van vanwege het repetitieve karakter. In dat geval hebben wij – in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – het recht en de keuze om je een redelijke vergoeding aan te rekenen (in het licht van de administratieve kosten van het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie) of om jouw verzoek af te wijzen.

Als je jouw verzoek elektronisch indient, zal de gevraagde informatie je, indien mogelijk elektronisch worden verstrekt, tenzij anderzijds door je verzocht. In elk geval zullen wij je een bondig, transparant, duidelijk en makkelijk te begrijpen antwoord geven.

We zullen je verzoek zo snel mogelijk beantwoorden, in elk geval binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. In dat geval stellen wij je binnen één maand na ontvangst van het verzoek ik kennis van een dergelijke verlenging.

Ten slotte heb je het recht om klacht in te dienen bij een lokale toezichthoudende autoriteit of bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (onze leidende toezichthoudende autoriteit) in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens door White Cat BV.

Hieronder vind je de contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel – (0032)02 274 48 00 – contact@apd-gba.bewww.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Bij wet is het ons niet toegestaan om persoonsgegevens langer te bewaren dan nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens werden verzameld. De bewaarperiode kan daarom verschillen naargelang de aarde van de verwerking. Enkele voorbeelden: doorgaans zullen we jouw persoonsgegevens opslaan gedurende vijf jaar na jouw meest recente contactaanvraag.

Tot slot moeten wij jouw gegevens gedurende een bepaalde periode bijhouden om een aantal lokale wetten na te leven, met het oog op onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Nadat de toepasselijke opslagperiode is verstreken, worden jouw persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt.

Hoe blijf je op de hoogte van wijzigingen van dit Beleid?

White Cat BV behoudt zich het recht voor om dit Beleid te allen tijde en naar eigen goeddunken volledig of deels te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te schrappen. Dat kan nodig zijn gezien de marktevoluties of nieuwe verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren. Daarom vragen wij je om regelmatig na te kijken of dit Beleid gewijzigd is. Als je een website gebruikt nadat er een wijziging werd aangebracht in dit Beleid, wordt er verondersteld dat je die wijziging aanvaardt, ongeacht of je dit Beleid hebt gelezen.

Als je dit beleid niet aanvaardt, moet je onmiddellijk de website verlaten waarop je dit Beleid raadpleegt. Je mag geen contactaanvraag indienen als je dit Beleid niet aanvaardt.

Hoe kan je contact met ons opnemen?

Als je vragen, suggesties of opmerkingen hebt over dit Beleid of over ons gebruik van jouw informatie, kan je ons een e-mail sturen via info@kasteelglamping.be.

Je kant ook contact met ons opnemen via het volgende adres:

White Cat BV | Drongenhof 40 – BE 9000 Gent | Ondernemingsnummer BE 0879.577.786